Специализация

Дружеството разполага с направления за различните видове услуги и за оказване на съдействие при изпълнението на проекти, разпределени в три специализирани отдела, както следва:
ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛИ:
Транспорт и мобилност - отговаря за проучвания и разработване на проекти в сферата на транспортната инфраструктура, интермодалните операции и транспортните стратегии;
Архитектура и териториално планиране - отговаря за проектите за регионално и градско развитие, териториално планиране, проектиране на сгради;
Околна среда - отговаря за проучвания и разработване на проекти в сферата на водоснабдяването, пречистването на питейни и отпадни води, хидротехническите съоръжения, напоителната инфраструктура и управлението на твърди отпадъци;
Енергетика - отговаря за проектирането и управление на проекти в областта на планиране и изграждане на електроенергийни мрежи, ниско, средно и високо напрежение, сградно електроснабдяване и възобновяеми енергийни източници 

АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВЛЕНСКИ ОТДЕЛИ:
Бизнес развитие – отговаря за изготвянето на тръжната документация, бизнес развитието, разширяване на дейността, придобивания и управление на проекти. Отделът има три самостоятелни звена, а именно - Рамкови договори, Международни проекти и Проекти в България.
Финанси и администрация - отговаря за финансови и правни въпроси, договаряне и човешки ресурси.

Нашите основни сектори на специализация, които се управляват от отделите посочени по-горе, са както следва:
ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ
o Железопътен и интермодален транспорт;
o Пътища и мостове;
o Авиация и въздушен транспорт;
o Воден транспорт;
o Градски транспорт.

ОКОЛНА СРЕДА
o Инфраструктура за водоснабдяване и канализация, както и пречистване на питейни и отпадни води;
o Хидротехнически съоръжения, язовири и напоителни системи;
o Съоръжения свързани с управление на твърди и опасни отпадъци.

АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ:
o Социална инфраструктура - Обществени сгради, образователна и здравна инфраструктура;
o Енергетика, телекомуникации и ИТ – Електрическа, комуникационна и ИТ инфраструктура;
o Регионално развитие - Регионално развитие и трансгранично сътрудничество;
o Градско планиране - Устойчиво градско развитие, реставрация на обекти в урбанизирани територии, културно наследство, териториално планиране.

ЕНЕРГЕТИКА
o Енергийна инфраструктура, електропреносни мрежи ВН, СН и НН, съоръжения, трафопости и подстанции
o Сградно електроснабдяване
o Генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници – водноелектрически централи, соларна и вятърна енергия

 

Сподели

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!