Система за управление на качеството

Ръководството, в лицето на управителите, официално декларира своята политика по управление на качеството и околната среда, която е разпространена, разбрана, прилагана и поддържана от всички служители във фирмата и е достъпна за обществеността.
Политиката по управление е в подкрепа на целите, контекста и стратегическата насоченост на нашата организация, и е ориентирана към удовлетворяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, при спазване на приложимите изисквания към нашите услуги.
• Ръководството на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД приема принципите и модела за управление, заложени в стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, които e внедрило във фирмата като своя интегрирана система за управление на качеството и околната среда.
• Това стратегическо решение определя цялостната дейност на фирмата в стремежа й да предлага висококачествени услуги, удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите; както и прилагане на методи за опазване на околната среда и допринасяне на максимална полза за фирмата и заинтересованите й страни.
• В деловите си взаимоотношения „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД спазва принципа за ролята на клиента като определящ фактор за формиране на маркетинговата ни стратегия и политика на пазара.
• Внедряването на интегрирана система за управление в „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД се възприема като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефективността на работата. Ключов фактор за постигането на тази цел е професионализмът и ангажираността на членовете от екипа на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД. Поддържането и повишаването на професионалната компетентност и умения на персонала е приоритетна задача за ръководството на фирмата.
• Дейността на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД е съобразена с действащите закони и нормативни актове, валидни за дейността на фирмата.

За реализацията на политиката по управление на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД ръководството определя следните стратегически цели:

Успешно развитие на фирмата в областта на:

 • ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ, ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И СХОДНИ.
 • УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИНЕЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ДОНОРИ.
 • ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
 • ОБУЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ.
 • ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ИМ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ.
  Оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, постигано чрез непрекъснат анализ и оценка на информацията за изясняване промените в специфичните изисквания на клиенти и партньори;
  Непрекъснато подобряване на предоставяните услуги чрез прилагане на натрупаните умения и практически опит от екипа на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД;
  Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на услугите
  Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати
  Ефективно управление на взаимосвързаните процеси, чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите, и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на приложимите изисквания работна среда
  Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност
  Непрекъснато  подобряване  качеството  на предлаганите услуги – постоянна цел на ръководството и целия персонал на дружеството
  Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения
  Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици
  Управление и намаляване на количеството отпадъци, което се генерират по време на работа;
  Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативното законодателство;
  Извършване на мониторинг и управление на дейностите с цел оптимизиране на използваните ресурси, в т. ч. енерго- и водопотреблението;
  Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
  Минимизиране на риска от екологични инциденти;
  Обучение, дискутиране и обмен на информация с работещите във фирмата, целящи непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната среда;
  Постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата чрез разработване и въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.

КАТО УПРАВИТЕЛИ НА „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!