Околна среда

• Мастер планове за съоръжения за питейни и отпадни води и за твърди отпадъци;
• Правни и финансови анализи (технически, финансови, правни и екологични аспекти и др.);
• Предпроектни проучвания и проучвания за осъществимостта на проекти;
• Морфологичен анализ и изготвяне на прогнози за образуваните твърди отпадъци с подробен масов баланс;
• Проучвания на качеството на водите, тестване и програми за управление на утайки;
• Финансови анализи и анализи разходи-ползи;
• Технически одити;
• Подробни технически проекти, вкл. топографски заснемания, хидроложки доклади, доклади по строителната част на проекта;
• Количествено-стойностни сметки и оценки на разходите;
• Виза за проектиране и строителен надзор;
• Изготвяне на тръжна документация и подкрепа за обществени поръчки.
Услуги за предоставяне на институционална подкрепа:
• Техническа помощ и управление на проекта по време на инвестиционния процес;
• ПЧП проекти, формулиране на сделки и консултиране по сделки и финансово приключване;
• Питейни и отпадни води, твърди отпадъци и формулиране и оценка на екологични стратегии и програми;
• Изграждане на капацитет и институционална подкрепа за подобрено управление на екологичната инфраструктура.

Основните услуги се предоставят за нуждите на: мрежи за питейни и отпадни води, пречиствателни станции за отпадни води, пречиствателни станции за питейни води, хидротехнически съоръжения, реки, язовири, съоръжения за управление на твърди отпадъци.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!