Одит на състоянието на пътищата в Танзания

Референтен номер: 2

Извършване на изследване-оценка/одит на техническото състояние на пътищата в Танзания
Предоставени услуги:
• Извършване на оценка на методите на измерване на техническото състояние на павираните и непавираните пътища, прилагани на национално равнище от Националната агенция за пътищата на Танзания (TANROADS) и на местно равнище от Канцеларията на министър-председателя – Регионална администрация и местно самоуправление (PMO-RALG), въз основа на съществуващите ръководства и практики, използвани от тези институции.
• Идентифициране на регионални и окръжни звена на Националната агенция за пътищата на Танзания (TANROADS) и на Канцеларията на министър-председателя – Регионална администрация и местно самоуправление (PMO-RALG), най-малко две на всяка от тези институции, които извършват такива изследвания-оценки на техническото състояние на пътищата и извършват пътувания с техните оценъчни екипи за да придобият впечатления как практически се извършва тази дейност.
• Предоставяне на мнение относно адекватността и последователността на тези методи на измерване на регионално и окръжно равнище, и предоставяне на препоръки за някои подобрения.
• Предоставяне на мнение дали тези индикатори отговарят на критериите SMART - специфични (Specific), измерими (Measurable), постижими (Achievable), реалистични (Realistic) и съответстващи на етапа на проекта (Time-framed);
• Извършване на преглед и установяване дали измерването на техническото състояние на непавираните пътища, изразено в проценти, посочвано като добро, задоволително и лошо, може да бъде прилагано по един последователен начин от различните оценъчни екипи. В случай, че това не е възможно, ще трябва да се предоставят препоръки да бъдат използвани други индикатори. Това може да включва извършването на определен брой пътувания (чрез използване на стандартен автомобил) или прилагане на затваряне на даден път за определен брой часове в месеца или годината, или прилагането на друг подходящ метод.
• Извършване на преглед и установяване дали методът на измерване на техническото състояние на павираните пътища е в съответствие с критериите SMART. В хода на работата беше установено, че от Националната агенция за пътищата на Танзания (TANROADS) се използва индекс за неравна повърхност при оценката в проценти на добро, задоволително и лошо техническо състояние на пътищата на годишна база, а консултантът ще извърши оценка на адекватността на калибрирането и дали се използват подходящи гранични стойности между посочените категории оценки, както и дали тази методология може да бъде възприета като представителна за оценката на павираната пътна мрежа в Танзания.
• Изискване и събиране от Националната агенция за пътищата на Танзания (TANROADS) и от Канцеларията на министър-председателя – Регионална администрация и местно самоуправление (PMO-RALG) последна актуална информация за техническото състояние на пътищата. Извършване на преглед на предоставените исторически данни за последните четири години за техническото състояние на пътищата и предоставяне на мнение за тяхната точност и адекватност.
• Провеждане на семинар за около 30 души с цел обсъждане на констатациите от извършената работа.
• Извършване на преглед на финансовото споразумение за Програмата за подкрепа на секторни политики (SPSP) в сектор автомобилен транспорт и предложения за изменения въз основа на констатациите в резултат на проекта.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!