Техническа Помощ за Министерство на Транспорта

Референтен номер: 78

ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 55 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 В ПРОЦЕСА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ ПРОЕКТИ
Предоставени услуги:
• Задача 1: Разработване на Практическо ръководство
В Практическото ръководство ще бъдат разгледани подробно всички елементи на Член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. В него ще бъде посочено как тези въпроси са били решавани в другите държави-членки на ЕС и в частност, в български контекст, ще бъдат разгледани въпросите за допустими и недопустими разходи, изготвяне на прогнози за приходи/разходи и норми за дисконтиране, ако е необходимо. Чрез Ръководството ще бъдат изпълнени специфичните цели на проекта и ще бъдат предоставени, между другото, отговори на следните въпроси:
- Какво се определя като приходи, къде се генерират приходи и как същите могат да бъдат прехвърляни;
- Как да се изчисляват предварително приходите по време на кандидатстването за финансиране на проекти;
- Как да се коригират предварителните изчисления на приходите впоследствие, ако това е необходимо;
- Как да се постъпва в случаите когато е било обективно невъзможно приходите да се изчислят предварително;
- Как да се извършва мониторинг на разпоредбите за генериране на нетни приходи и възстановяване на средства;
- Как се използват в практиката прогнозните модели и методите за изчисление?
В Ръководството ще бъдат предоставени отговори и на следните въпроси:
- Как да се постъпва в случаите когато не е било възможно предварително да се оценят приходите или ако стойностите на предварително оценените приходи са се променили.
- Как и за какъв период от време УО трябва да мониторира приходите от проекти, съфинансирани от ЕК.
Накрая, в документа трябва да бъдат включени и препоръки за това как да бъдат изпълнени изискванията на Практическото ръководство.
• Задача 2: Проучвания на конкретни случаи
Консултантът ще приложи методологията, описана в Практическото ръководство, разработено в рамките на Задача 1 при извършването на две проучвания на конкретни случаи; като единият случай представлява проект изпълнен от дружеството „Метрополитен София“ ЕАД, а другият случай е един проект изпълнен от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.
• Задача 3: Семинари и координационна дейност.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!