Техническа помощ за Агенция за Управление на Водите

Референтен номер: 51

Създаване на Звено за върхови постижения към Звеното за управление на програми (ЗУП) в Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ) в рамките на „Воден проект за река ЯРМУК“ 
Предоставяни услуги:
• Създаване на Звено за върхови постижения към Звеното за управление на програми (ЗУП) чрез повишаване на техническия капацитет на сътрудниците;
• Разработване на програма за създаване на ефективни публично-частни партньорства (ПЧП) и активно взаимодействие с представители на частния сектор в страната;
o Разработване на Ръководство по реализацията на висококачествени ПЧП проекти с цел оказване на подкрепа на Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ) при разработването на ПЧП проекти във водния сектор;
o Разработване на план за обучение в областта на ПЧП и изграждане на административен капацитет на сътрудниците в Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ);
o Изготвяне на проучване на конкретен пример за пречиствателна станция за отпадни води „Ас-Самра“, проект по схемата строителство-експлоатация-прехвърляне (СЕП);
o Доклад за юридическа оценка на Закона за публично-частните партньорства;
o Провеждане на обучения по изграждане на административен капацитет в областта на ПЧП на сътрудниците на Звеното за управление на програми (ЗУП) в Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ).
Формулиране, оценка и изпълнение на проекти;
• Оказване на обща подкрепа и техническа помощ на ЗУП във връзка с реализацията на подпроекти във водния сектор, финансирани както от Международните финансови институции (МФИ) действащи в страната, така и от държавния бюджет.
o Разработване на матрица за приоритизиране на подпроекти и комплекс от проекти във водния сектор (води, отпадни води, напояване и язовири, енергоефективни проекти в сектора водно стопанство);
o Оценка и приоритизиране на подпроекти във водния сектор;
o Изготвяне на стратегически план за действие за изпълнението на приоритизираните подпроекти във водния сектор.
• Подобряване на мониторинга на качеството на водите, включително посредством:
o Обучение в практиката на лабораторен контрол и прилагането на съвременни методи при анализ на водите;
o Оказване на подкрепа при закупуването на лабораторно оборудване за нуждите на Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ);
o Оказване на техническа помощ и изграждане на капацитет на сътрудниците на лабораториите и на инспекторите в Управлението за водоснабдяване на Йордания (WAJ) за прилагането на водещи методи и принципи при обучението по конкретни аспекти на мониторинга и контрола на качеството на водите.
• Поощряване на съвместното използване на данни от основните заинтересовани страни във водния сектор на Йордания:
o Усъвършенстване на координацията при изпълнението на проектите. Подобряване на качеството на данните, използвани съвместно от заинтересованите страни;
o Разработване на комуникационна стратегия за заинтересованите страни във водния сектор;
o Провеждане на семинари за подобряване на дейността по съвместното използване на данни от заинтересованите страни във водния сектор.

 

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!