Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Референтен номер: 38

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен (100 000 жители)
От страна на ПП&М бяха предоставени следните услуги:
• Икономически и социален анализ и SWOT анализ, както и различни изследвания на градската територия, засегната от проекта;
• Провеждане на семинари, срещи и консултации със заинтересованите страни на територията на гр. Сливен;
• Формулиране на Визия за градско развитие на гр. Сливен до 2020 г.;
• Формулиране и териториално планиране по 42 варианти със зони за фокусирани инфраструктурни интервенции и избор на 3 зони от тях – Зона с преобладаващи социални функции, Зона с преобладаващи публични и административни функции и Зона с потенциал за икономическо развитие;
• Изготвяне на 237 концепции за проекти за градско възстановяване и развитие, на обща сума в размер над 90 млн. евро, включително за:
• Подобряване на градската пътна мрежа;
• Подобрения на социалната инфраструктура и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради;
• Интервенции върху зони за обществено ползване и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в градското улично осветление;
• Формулиране на проект за интегриран градски транспорт, целящ използването на транспортни средства с ниски емисии на вредни вещества и на екологосъобразни транспортни системи. Изготвяне на предпроектно проучване;
• Проучвания на избрани 72 концепции за проекти в гореспоменатите 4 основни проектни зони;
• Териториално планиране, изготвяне на териториални планове за два градски квартала;
• Доклад за екологична оценка на плана.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!