Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София - "Изток"

Референтен номер: 133

Изготвяне на цялостен подробен проект и проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трансформаторни станции, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София ", обособена позиция номер 2:" Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София - "Изток"


Предоставени услуги от ППМ:
• Изготвяне на цялостен подробен проект;
• Координация и получаване на одобрения с всички съответни държавни органи съгласно приложимото законодателство;
• Управление на процеса (предприемане на необходимите действия) за получаване на разрешителни за строеж;
• Производство на имуществени права във връзка с учредяване на право на преминаване;
• Координация и обработка на подробни устройствени (пространствени) планове и парцеларни планове на трасетата, по които ще се извършва проектирането и реконструкцията на съоръженията от електрическата мрежа;
• Изготвяне на екзекутивен чертеж (по реално изпълнено);
• Надзор по време на строителството

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!