Система за управление на качеството

Ръководството, в лицето на управителите, официално декларира своята политика по управление на качеството и околната среда, която е разпространена, разбрана, прилагана и поддържана от всички служители във фирмата и е достъпна за обществеността.
• Ръководството на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД приема принципите и модела за управление, заложени в стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005, които e внедрило във фирмата като своя интегрирана система за управление на качеството и околната среда.
• Това стратегическо решение определя цялостната дейност на фирмата в стремежа й да предлага висококачествени услуги, удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите; както и прилагане на методи за опазване на околната среда и допринасяне на максимална полза за фирмата и заинтересованите й страни.
• В деловите си взаимоотношения „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД спазва принципа за ролята на клиента като определящ фактор за формиране на маркетинговата ни стратегия и политика на пазара.
• Внедряването на интегрирана система за управление в „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД се възприема като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефективността на работата. Ключов фактор за постигането на тази цел е професионализмът и ангажираността на членовете от екипа на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД. Поддържането и повишаването на професионалната компетентност и умения на персонала е приоритетна задача за ръководството на фирмата.
• Дейността на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД е съобразена с действащите закони и нормативни актове, валидни за дейността на фирмата.

За реализацията на политиката по управление на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД ръководството определя следните стратегически цели

  • Успешно развитие на фирмата в областта на

- ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ, ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И СХОДНИ

- УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИНЕЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ДОНОРИ

- ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

- ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

- ОБУЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ.

- ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ИМ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ.

  • Оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, постигано чрез непрекъснат анализ и оценка на информацията за изясняване промените в специфичните изисквания на клиенти и партньори;
  • Непрекъснато подобряване на предоставяните услуги чрез прилагане на натрупаните умения и практически опит от екипа на „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД;
  • управление и намаляване на количеството отпадъци, което се генерират по време на работа;
  • създаване и поддържане на условия за спазване на нормативното законодателство;
  • извършване на мониторинг и управление на дейностите с цел оптимизиране на използваните ресурси, в т. ч. енерго- и водопотреблението;
  • поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
  • минимизиране на риска от екологични инциденти;
  • обучение, дискутиране и обмен на информация с работещите във фирмата, целящи непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната среда;
  • постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата чрез разработване и въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.

КАТО УПРАВИТЕЛИ НА „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ & МЕНИДЖМЪНТ” ООД ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

Научавайте първи за актуални проекти! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!